Throbber

Naturtypebasen

Naturtypebasen er et verktøy som dokumenterer det nye typesystemet Naturtyper i Norge (NiN). Her får man oversikt og informasjon om systemet og hvilke naturtyper som finnes i Norge. Naturtypebasen inneholder en fullstendig og gjennomarbeidet versjon 1.0 av naturtypesystemet.

Nyheter/driftsmeldinger
05.03.10 Ny startside
Kontakt/tilbakemeldinger

Funksjonalitet

Naturtypebasen har lagt vekt på navigasjon og dokumentasjon. Det er flere måter å søke frem informasjon i Naturtypebasen. Man kan navigere direkte i trestrukturen i venstremenyen, søke i søkefeltet, eller hvis man er mer usikker på hvor man skal lete, bruke nøklene for å finne fram. I tillegg er det en ordliste som forklarer alle sentrale begrep i NiN. Ordlisten er tilgjengelig både fra toppmenyen og ved å klikke på oppslagsordene i tekstene.

I venstremenyen kan en gå inn på ”Naturtyper” og navigere på de ulike nivåene i systemet og finne de respektive naturtypene. En kan også gå inn via arkfanen ”Variasjon”, der en finner hele inndelingen av ”Kilder til variasjon”, som er en systematisk inndeling av alle økologiske variabler som brukes i systemet.

Naturtypefigur

Foto: Arild Lindgaard

På øverste menylinje er det en lenke til naturtypefiguren, et viktig redskap for å få en oversikt over naturtypenivåene, generaliseringsnivåene og hvordan kildene til variasjon inngår i beskrivelsessystemet. NiN-systemet har tre dimensjoner: de fem naturtypenivåene, de tre generaliseringsnivåene (naturtypene) og de seks kildene til variasjon. Dette illustreres i oversiktsfiguren.

NiN artikkel 1

Hele NiN-systemet er beskrevet i en serie artikler som alle er lenket opp i teksten. Det naturlige startpunktet for alle som ønsker en mer grundig innføring i NiN er artikkel 1 som inneholder det teoretiske grunnlaget, prinsipper for inndeling og definisjoner. Her finner man bl.a. en grundig innføring i økoklinal variasjon og hvordan økoklinene utgjør grunnlaget for inndelig i hovedtyper og grunntyper som er grunnleggende for å forstå NiN.

Oversettelsesnøkkel

Artsdatabanken har utarbeidet en oversettelsesnøkkel mellom NiN og DNs kartleggingshåndbøker. Denne vil komme til anvendelse i fremtidige kartløsninger knyttet til NiN. Den gjøres nå tilgjengelig i publisert form, som oppslag på hvordan andre klassifiseringer av naturtyper kan leses inn mot NiN-systemet.

Norsk rødliste for naturtyper 2011

Artsdatabanken lanserte 18.05.2011 den første offisielle Rødlista for naturtyper. Dette arbeidet tar utgangspunkt i NiN som danner grunnlaget for vurderingsenheter. Alle naturtypene på Rødlista vil defineres fra hovedtyper i NiN, og vil vises i egne bokser til høyre i skjermvinduet på de respektive enhetene i Naturtypebasen. Dette er også aktive lenker som er koblet til innsynsløsningen for de rødlistede naturtypene. Innsynsløsningen ligger også som aktiv lenke under Nyheter/driftsmeldinger på denne siden.

Versjonslogg

Artsdatabanken har tidligere fortløpende publisert bakgrunnsdokumenter for NiN, men fra og med lanseringen av naturtypebasen (www.naturtyper.artsdatabanken.no) vil det være denne som inneholder til enhver tid gjeldende og mest oppdaterte versjon an NiN. Hva som er siste versjon vil derfor fremgå av Naturtypebasen.